<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8584375735658002348\x26blogName\x3dwebkod\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dLIGHT\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://webkod.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://webkod.blogspot.com/\x26vt\x3d-73378792427969800', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Active-Directory: erori de topologie

In acelasi weekend cu disparitia OWA, am mai avut parte de cateva erori de AD, nothing related, da' asa e...cand e sa apara - apar toate!
OK, erorile, pentru ca de fapt erau mai multe, specificau deficiente in comunicarea cu site-urile. In prezent, avem trei servere W2k3 care comunica intre ele pentrul replicarile de AD necesare. Erorile de topologie apareau pe DC, unde e instalat si serverul de Exchange (nerecomandabil btw...dar asta e obiectul altei discutii). Pentru ca Exchange este complet integrat cu Active Directory erorile aveau ca sursa diverse module din Exchange. Activand logging-ul, exchange system manager>admin groups>numele domeniuluiservers>numele serveruluiclick dreapta-propreties>cauti tab-ul de diagnostic logging>cautati MSExchangeDSAccess si activati loggingul pentru Topology la medium sau maximum.Acum, la urmatorul ciclu de comunicari intersite, trebuie urmarite eventid-urile referitoare la topologie, care ar trebui sa ne arate care ar fi problema. In cazul nostru, problema era simpla si putea fi evitata prin activarea unui monitoring eficient pe unul din serverele de 2003 (cel care a creat problema). Si anume: eroare a pronit de la faptul ca serviciul de Intersite messaging era oprit pe serverul respectiv. Motivul opririi nu l'am descoperit inca, dar o sa revin aici cand o sa am ceva timp sa sap in problema. Happy AD'ing!

Labels: , ,

“Active-Directory: erori de topologie”