<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8584375735658002348\x26blogName\x3dwebkod\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dLIGHT\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://webkod.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://webkod.blogspot.com/\x26vt\x3d-73378792427969800', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Google Toolbar 3 Beta

Google a anuntat lansarea oficiala a toolbarului pentru Firefox pe undeva pe la mijlocul saptamanii trecute. O serie de facilitati noi odata cu aceasta noua versiune. Interesanta e sectiunea de bookmarks, care iti permit accesul la paginile favorite de pe orice computer. Ce spuneam de Opera mai devreme? O suite Office in browser, ehh...avem una intr'un toolbar. Cei de la Google ne ofera acum posibilitatea sa putem vizualiza direct in fereastra browserului o serie de documente cu ajutorul Google Docs & Spreadsheets. Daca ai fisiere de tip .doc, .rtf, .odt, .sxw, .xls, .ods, aor .csv le deschizi direct, fara download. Parti interesante, parti inutile, dar customizabile, oricum this one's for the Googleholics...

Labels:

“Google Toolbar 3 Beta”